Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 21:10

Απασχόληση συνταξιούχων στον αγροτικό τομέα

Το νόµισµα όµως έχει δύο όψεις, ακόµη και αυτό που και στις δύο πλευρές έχει την ίδια εικόνα. Που σηµαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει στο µυαλό του συγκεκριµένους λόγους που κάνει ή δεν κάνει κάτι. και πριν ο οποιοσδήποτε κρίνει, θα πρέπει πρώτα να ακούσει.

Σαν συνέχεια στην απασχόληση θα δούµε τα νέα δεδοµένα των συνταξιούχων που απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα. Φαντάζει βέβαια λίγο παράδοξο γιατί έχουµε από τη µία νέους που δεν απασχολούνται και από την άλλη συνταξιούχους µετά από χρόνια εργασίας, να συνεχίζουν να εργάζονται ή να ψάχνονται να απασχοληθούν παράλληλα µε τη σύνταξη τους.

Στις 30.05.20 ψηφίστηκε ο νόµος 4690 (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020 / Ηµεροµηνία επανακυκλοφορίας λόγω λάθους: 01.06.2020): «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 78:

«ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται στους συνταξιούχους, οι οποίοι απασχολούνταν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του νόµου 4387/2016 (Α’ 85) και οι οποίοι εξαιρούνταν από την εφαρµογή των διατάξεων του προϊσχύοντος του νόµου 4387/2016 (Α’ 85) νοµοθετικού πλαισίου, αλλά και από τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόµου 4387/2016, εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους, µεταβατική περίοδος ενός επιπλέον έτους, δηλαδή έως και την 1η.3.2022 προκειµένου να ενταχθούν στο πλαίσιο των νέων διατάξεων.

Με τον προηγούµενο νόµο όσοι συνταξιούχοι απασχολούνταν στον πρωτογενή τοµέα, δεν είχαν υποχρέωση να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές εφόσον το καθαρό φορολογητέο αγροτικό εισόδηµα δεν ξεπερνούσε το ποσό των 5.460 ευρώ. Αυτό το όριο πλέον άλλαξε και έγινε 10.000 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 20 του νόµου 4387/16 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20: Απασχόληση συνταξιούχων

  1. α. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την 1η.3.2022 και εφεξής.

Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του νόµου 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022.

  1. β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαµβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από την δραστηριότητα αυτήν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020.
  2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθµίσεων, δεν µειώνεται το ποσόν της σύνταξης:

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του ∆ηµοσίου, εφόσον το ετήσιο καθαρό αγροτικό  τους εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

  1. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων µεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-ΕΦΚΑ, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.

Συνεπώς, η ύπαιθρος θα µπορεί να βλέπει τους ανθρώπους τους οποίους µεγάλωσε για λίγο διάστηµα ακόµη, όσο αντέχουν. Μέχρι να τα παρατήσουν κι αυτοί και να ερηµώσει µια για πάντα…

∆εξαµενές καυσίµων:

Ρωτήστε για έκδοση άδειας

Απευθυνθείτε στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ρωτήστε για τις δεξαµενές καυσίµων. Αν µπορεί να εκδοθεί άδεια και υπό ποιες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον να ξέρετε αν εκδίδονται ή όχι. Γιατί οι έλεγχοι της Εφορίας θέλουν να απορρίψουν τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου. Φυσικά, η µη ύπαρξη άδειας δε σηµαίνει ότι δεν είναι πραγµατική η δαπάνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο… του 2015, όπως υπάρχει υποχρέωση.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

#pgnews

Νέοι Ορίζοντες

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα